HomeOver de KlimopIdentiteit

Identiteit

Onze school werkt vanuit het idee dat een kind als uniek individu kan groeien naar een toenemend zelfstandig, maatschappelijk betrokken en zelfverantwoordelijk persoon die in vrijheid keuzes kan maken. In nauwe samenwerking met ouders en andere partners (zo.a. bv Passend Onderwijs, ’s Heerenloo, JGZ, ect) willen we kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We hebben als SBO-school de opdracht om het onderwijs af te stemmen op de specifieke beperkingen en mogelijkheden van de kinderen. Op SBO De Klimop willen we herkend worden als een betrouwbare partner in het onderwijs. Betrouwbaar voor leerlingen, voor ouders en voor andere scholen en instellingen. Het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling zien we als componenten die elkaar beïnvloeden. Daarom werken we met een aantal pedagogische en didactische uitgangspunten bij het vormgeven van ons onderwijs.

De belangrijkste zijn:

  • Het bieden van veiligheid en ruimte door middel van acceptatie en een specifieke instructie en structuur;
  • Het creëren van succeservaringen voor kinderen en medewerkers;
  • Een groot scala aan didactische werkvormen inzetten om elk kind kansen te bieden; • Alle kinderen worden gezien en gehoord;
  • Taalontwikkeling als verbindende factor voor leren en uiten; • Vanuit betrokkenheid en aandacht voor het kind stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling;
  • Het leren dragen van verantwoordelijkheid;
  • Motiveren van kinderen door de vorderingen in eigen perspectief te laten stellen.

Om kinderen optimale kansen te bieden op ontwikkeling vinden we de omgeving belangrijk: een prettig en schoon gebouw zonder te veel prikkels, een goed verzorgd plein, een overzichtelijke indeling van de groepen, een rijke uitdagende en gestructureerde leeromgeving in de lokalen. We scheppen samen een goede sfeer met optimale resultaten in de brede zin als een algemeen doel. De klassenomgeving is ingericht om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven. We bieden kinderen een uitdagende, stimulerende leer- en ontdekomgeving. We zien de school tevens als een stevige basis voor het leven. We werken voortdurend aan het steeds verder realiseren van passend onderwijs voor elk kind. Plezier in leren, kwaliteit van het werk, leren leren en toekomstgerichtheid staan daarbij centraal. We willen onze kinderen een goede schooltijd bieden waarin ze met die kennis en vaardigheden onze school verlaten die ze nodig hebben. We willen hen hiermee de bagage meegeven die nodig is in het leven. Het gaat daarbij om een balans tussen de cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Op De Klimop leren de kinderen leren met hoofd, hart en handen! De principes van ‘Meervoudige Intelligentie’ ondersteunen ons hierbij. We sluiten aan bij het unieke van elk kind, bij datgene wat in potentie aanwezig is en we zijn erop gericht hun talenten te ontwikkelen. Daartoe vinden we het belangrijk dat medewerkers vertrouwen hebben in de mogelijkheden van mensen, zowel van de kinderen als van henzelf. We vinden het erg belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Kinderen ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: “Ja, ik kan het!”.

We vinden het essentieel om goed samen te werken en te communiceren met de ouders en andere partners: we werken samen om de kinderen optimale kansen op ontwikkeling te bieden. School, ouders en hulpverleners doen ieder vanuit hun eigen rol die taak die zorgt voor een optimale ontwikkeling van elk kind. We betrekken ouders gericht bij de activiteiten die op school plaats vinden. We zijn betrokken bij de situatie thuis. We informeren elkaar over en weer, we staan open voor mogelijke verbeteringen en ondernemen actie op basis van goede suggesties.

Om dit alles te realiseren is een goed functionerend team nodig: iedereen in onze school levert vanuit zijn of haar kwaliteiten een bijdrage aan de school als geheel. Mensen kunnen bouwen en vertrouwen op elkaar. Medewerkers op SBO De Klimop werken vanuit het hart, ze inspireren kinderen, staan open voor elkaar en voor nieuwe ontwikkelingen. Ze ontwikkelen voortdurend relevante kennis en vaardigheden. Bevlogenheid en enthousiasme zijn waarden in het team die elke medewerker bij ons laat zien. We vinden het van groot belang dat we als team zelf het goede voorbeeld geven, zowel naar de kinderen als naar de omgeving. Elke medewerker in onze school leeft de gezamenlijke waarden voortdurend voor. Ieder wil van betekenis zijn, het verschil maken voor kinderen en vormt hierbij een schakel in het geheel. Samen werken en samen leren zijn dan ook kernbegrippen in onze school, zowel in het team als in de klas. SBO De Klimop wil een professionele leergemeenschap zijn. De centrale vraag is: wat hebben onze kinderen nodig en wat gaan wij leren om dat voor hen te betekenen? Ons leren staat dus in dienst van het optimaal leren van de kinderen!